ASYOD

AKCİĞER SAĞLIĞI ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

ASYOD - AKCİĞER SAĞLIĞI ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

UASK 2017

kongreprg

UASK 2017 BİLDİRİ KABULÜ

kongreprg

AKCİĞER BÜLTEN

BLTEN11

Akciğerde kaviter lezyonu olan erkek hasta…

45 yaşında erkek hasta, bel ağrısı, titreme, yüksek ateş, yorgunluk şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 4-5 gündür sarı renkli balgamı olduğu öğrenildi.

Fizik muayenede patolojik bulgu saptanmadı. Rutin tetkiklerinde Hb:13.5,Lökosit: 11000, CRP: 60, sedimentasyon: 74 bulundu. Biokimyasal testlerinde anormal bir bulgu yoktu. Hastanın balgam ARB 3 kez negatif bulundu. Akciğer grafisi resim 1’de gösterilmiştir. Hastaya Toraks BT planlandı. Arşiv: Akın Kaya, Oya Kayacan, Çetin Atasoy

Sorular:

  1. Radyolojik bulgular ve ayırıcı tanılar neler olabilir?
  2. Hastada tanı ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

 

Cevaplar:

 

Resim 1. PA göğüs radyografisinde sağ akciğerde üst zonda iki adet düzgün kenarlı nodüler opasite izleniyor. Lezyonların ikisinde de kavitasyon mevcut. Alttaki lezyonda hava-sıvı seviyesi izleniyor.

Resim 2. A) Akciğer penceresinde elde olunan BT kesitinde sağ üst lobda posterior segmentte ince duvarlı kaviter bir nodül görülüyor. Nodülün ön duvarında hafif bir düzensizlik dikkati çekiyor. Nodülün ön komşuluğunda minimal buzlu cam opasitesi var. B) Daha aşağıdaki nodülün duvarları daha kalın ve düzensiz. Bu nodülün etrafında konsolidasyon izleniyor.

Cevap 1.

Kaviter akciğer nodül ve kitlelerinin ayırıcı tanısında apseler, akciğer kanseri başta olmak üzere malignansiler, Wegener granülomatozu, septik emboliler, romatoid nodüller, hidatik kist travmatik pnömatoseller düşünülebilir. Kaviter bir nodül veya kitlenin benign-malign ayrımının radyolojik olarak yapılması her zaman mümkün olmayabilir. Bununla beraber nodülün etrafında bu olguda olduğu üzere konsolidasyon ve buzlu cam opasiteleri bulunması apse olasılığına yaklaştırabilir. Apselerin de, kaviter kanserlerin de duvarları düzensizdir. Ancak kavite duvarına yapışık bir nodüler yumuşak doku varlığı maligniteyi biraz daha olası kılar; bununla beraber apselerin de duvarlarında benzer yumuşak doku nodülleri bulunabilir. Kavitenin duvarının kalınlığı apse-kaviter kanser ayrımında zaman zaman işe yarayabilir. Genel bir kural olarak duvar kalınlığı fazla ise malign kavitasyon olasılığı artar. 4 mm’den daha ince duvarlı kavitelerin daha büyük çoğunluğu apse iken, 16 mm’den daha kalın duvarlı kavitelerin daha büyük çoğunluğu maligndir. Ancak çok ince duvarlı malign kaviteler bulunabileceği de unutulmamalıdır. Bu olguda lezyonların yerleşimi ayırıcı tanıda çok yararlı olmamaktadır. Aspirasyona bağlı apseler en çok üst lobların posterior segmentleri ile alt lobların süperior segmentlerinde yerleşir. Tüberküloz apseleri de benzer yerleşimleri sever. Akciğer kanseri hemen her bölgede görülebilir, ancak üst zonlarda daha fazla görülür. Üst lobların anterior segmentleri gibi aspirasyon apseleri ve tüberküloz apseleri için atipik olan bir yerleşimde görülen kaviter bir lezyon akciğer kanserini daha fazla düşündürebilir. Bu olguda olduğu gibi kaviter bir lezyonda hava-sıvı seviyeleri izlenmesi öncelikle apse tanısını düşündürmelidir. Ancak nadiren akciğer kanserinde de hava-sıvı seviyesi görülebileceği unutulmamalıdır. Bu hastada aynı lokalizasyonda iki adet kaviter lezyon görülmektedir. Bu durum akciğer kanseri için son derece alışılmamış bir özellik olduğundan benign kavite nedenleri daha ön planda düşünülmelidir.  

Cevap 2. Hastaya akciğer absesi tanısıyla seftriakson ve metronidaozl tedavisi başlandı. Balgam ARB 3 kez negatif bulundu. Broonkoskopik örneklerde spesifik bulguya rastlanmadı. ANCA negatif bulundu. 3 haftalık antibiyotik tedavisi sonrası akciğer grafisinde bulgular geriledi. SEdimentasyon ve CRP normal sınırlara döndü. Akciğer apsesi kötü ağız hijyeni, kronik alkolizm, intravenöz ilaç kullanımı ve baş-boyun kanserleri ile ilişkili olabilir. Bronşektazi ve aspirasyon pnömonisi ile komplike olabilir. Genellikle polimikrobiyaldir ve anerobik flora baskındır ( S. İntermedius, S. Salivaris, Fusobacterium veya bacteroides). Hastalarda kilo kaybı, tireme, kötü kokulu balgam ve göğüs ağrısı görülür.. Plevral ampiyem akciğer apsesinin bir komplikasyonu olarak sık olarak gelişir. Hastalığın erken evrelerinde lökositoz vardır ve sedimantasyon hızı artmıştır. Balgamda bakteriyolojik incelemeler, mikobakteri,patojen mantarlar, parazitler açısından incelemeler ve sitolojik araştırmalar, rutin aerob ve anaerob kültürler yapılabilir. Bronkoskopi antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan, atipik klinik bulgu gösteren, malign kavite, obstrüktif tümör ve yabancı cisim aspirasyonu olan abseli olgularda rutin olarak uygulanır .

 Tablo Piyojenik akciğer absesi dışında kavite yapan hastalıklar

Enfeksiyonlar

Tüberküloz

Mantar

Histoplazmosis

Aktinomikozis

Enfekte akciğer enfarktüsü

Parazitik

Amip absesi

Enfekte akciğer hidatik kisti

Kaviter Karsinoma

Kistik Akciğer Hastalıkları

Enfekte amfizem bülleri

Enfekte bronkojenik kist

Akciğer sekestrasyonları

Granülomatöz Hastalıklar

Wegener granüloma

 

 Akciğer absesinin tedavisi, mikrobiyolojik araştırmada elde edilen patojen mikroorganizmaya ve hastanın eşlik eden diğer hastalıkları dikkate alınarak düzenlenir . Toplumda edinilmiş akut akciğer abselerinde genellikle etyolojideki etkenler multipl anaeroblar nadiren de aerobik gram pozitif mikroorganizmalarolduğundan ampirik tedavinin amoksisilin klavulanat, veya penisilin metronidozol kombinasyonuyla yapılması önerilmektedir (18). Tedavinin süresi hastanın klinik ve radyolojik yanıtına bağlıdır. Hastalar ateş düşene, balgamdaki pütrit koku ve absedeki sıvı seviyesi kaybolana kadar tedavi edilmelidir. Tedavinin süresi en az iki-üç haftadır.

Resim 3. Tedavi sonrasında kontrol akciğer filmi. Radyolojik bulgularda belirgin gerileme izlendi.

Klinik İnciler

1. Kaviter akciğer nodül ve kitlelerinin ayırıcı tanısında apseler, akciğer kanseri başta olmak üzere malignansiler, Wegener granülomatozu, septik emboliler, romatoid nodüller, hidatik kist travmatik pnömatoseller düşünülebilir.

2.Akciğer absesinin tedavisi, mikrobiyolojik araştırmada elde edilen patojen mikroorganizmaya

ve hastanın eşlik eden diğer hastalıkları dikkate alınarak düzenlenir

3. Kaviter bir lezyonda hava-sıvı seviyeleri izlenmesi öncelikle apse tanısını düşündürmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kongre

kongreweb

Akciğer Bülten

bultenweb

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi

Kapak Kk

AKCİĞER TV

asistan e_okul-

ASYOD ÜYELİK FORMU

TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI

Burdasınız:

KILAVUZLAR

haberler3

RAPORLAR

VİDEO KONFERANS